Strona główna
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” powstało w 1990 r. jako wyraz niepokoju środowiska pedagogów o los dziecka w gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości nowego ustroju Polski. 

Celem Towarzystwa jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie wychowania, opieki i pracy socjalnej. Twórcom Towarzystwa i wszystkim później włączającym się w jego rozległą działalność wolontariuszom i pracownikom - zależy bardzo, by pomoc udzielana dzieciom - była oparta o solidną wiedzę i umiejętności. 

W prowadzonych programach środowiskowych szczególną uwagę zwracamy na wsparcie rodziców w pełnieniu ich roli rodzicielskiej. W miarę posiadanych środków proponujemy nie tylko organizowanie czasu wolnego dzieciom, ale także potrzebne zakresy terapii dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Staramy się z dużym powodzeniem o to, aby nasza pomoc była skoordynowana z działaniami podjętymi przez inne służby pracujące w środowisku. 

Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami, policją, szkołami. Prowadzimy działalność programową w zakresie:
 1. opieki i wychowania:
  • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych,
  • prowadzenie programów profilaktycznych w środowisku zamieszkania rodziny,
 2. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
 3. interwencji kryzysowej,
 4. szkolenia kadr pomocy społecznej,
 5. rodzinnej opieki zastępczej,
 6. organizowania opieki następczej dla usamodzielnianych wychowanków placówek i rodzin zastępczych.

W.w. zakres działań statutowych realizowany jest poprzez działalność:
 
 1. Ośrodków Pomocy Dziecku i Rodzinie TRAD „Szansa”- OPDiR,
 2. Ośrodków Rodzin Zastępczych TRAD „Szansa” - ORZ,
 3. Ośrodków Interwencji Kryzysowej TRAD „Szansa” - OIK,
 4. Centrum Szkoleniowego TRAD "Szansa" - C.Sz.


Prezes Zarządu Głównego
Barbara Stasiszyn